امکان صدور و ابطال آنلاین در صندوق 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 463,346
تعداد واحدهای باقی مانده: 536,654
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 470,273,746,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,017,135
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,014,952
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,021,967
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 1,017,135 1,014,952 7,015 282 1,248,509 445 741,174 463,346 470,273,746,407
  2 1397/04/25 1,016,503 1,014,320 7,557 12 1,248,227 0 740,729 463,509 470,146,431,038
  3 1397/04/24 1,015,920 1,013,731 1,697- 2,609 1,248,215 50 740,729 463,497 469,861,132,520
  4 1397/04/23 1,015,345 1,013,131 221- 0 1,245,606 0 740,679 460,938 466,990,387,054
  5 1397/04/22 1,014,754 1,012,544 645- 0 1,245,606 0 740,679 460,938 466,719,816,331
  6 1397/04/21 1,014,259 1,012,049 199- 99,547 1,245,606 0 740,679 460,938 466,491,772,948
  7 1397/04/20 1,014,202 1,011,383 2,389- 0 1,146,059 117 740,679 361,391 365,504,577,283
  8 1397/04/19 1,013,636 1,010,797 1,826 0 1,146,059 0 740,562 361,508 365,411,270,539
  9 1397/04/18 1,013,040 1,010,213 2,294 0 1,146,059 101,300 740,562 361,508 365,200,221,402
  10 1397/04/17 1,011,825 1,009,617 1,445 413 1,146,059 1,609 639,262 462,808 467,258,620,782
  11 1397/04/16 1,011,255 1,009,049 2,225- 0 1,145,646 0 637,653 464,004 468,202,645,666
  12 1397/04/15 1,010,728 1,008,484 9,068 0 1,145,646 0 637,653 464,004 467,940,799,462
  13 1397/04/14 1,010,160 1,007,917 9,132 0 1,145,646 0 637,653 464,004 467,677,431,100
  14 1397/04/13 1,009,593 1,007,350 8,580 10 1,145,646 9 637,653 464,004 467,414,237,840
  15 1397/04/12 1,009,059 1,006,781 11,647 0 1,145,636 252 637,644 464,003 467,149,613,659
  16 1397/04/11 1,008,451 1,006,217 11,658 548 1,145,636 20 637,392 464,255 467,141,074,680
  17 1397/04/10 1,007,832 1,005,650 8,617 6,666 1,145,088 4,608 637,372 463,727 466,347,281,220
  18 1397/04/09 1,007,305 1,005,077 14,070 0 1,138,422 0 632,764 461,669 464,012,823,937
  19 1397/04/08 1,006,751 1,004,511 13,849 0 1,138,422 0 632,764 461,669 463,751,793,023
  20 1397/04/07 1,006,187 1,003,948 13,859 78 1,138,422 0 632,764 461,669 463,491,455,673