امکان صدور و ابطال آنلاین در صندوق 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 423,392
تعداد واحدهای باقی مانده: 576,608
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 430,468,152,615
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,018,157
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,016,713
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,067,397
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان الماس
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : سیما یزدانی
مدیر ثبت : سبدگردان الماس
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/12/18
نوع صندوق : درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/30 1,018,157 1,016,713 50,684 0 1,289,203 0 822,218 423,392 430,468,152,615
  2 1397/06/29 1,017,760 1,016,316 50,684 0 1,289,203 0 822,218 423,392 430,299,919,072
  3 1397/06/28 1,017,363 1,015,919 50,684 0 1,289,203 1,810 822,218 423,392 430,131,860,763
  4 1397/06/27 1,016,961 1,015,522 50,469 589 1,289,203 289 820,408 425,202 431,802,194,878
  5 1397/06/26 1,016,801 1,015,353 50,945 98 1,288,614 0 820,119 424,902 431,425,362,445
  6 1397/06/25 1,016,198 1,014,743 52,806 0 1,288,516 976 820,119 424,804 431,067,029,989
  7 1397/06/24 1,015,592 1,014,131 53,820 0 1,288,516 0 819,143 425,780 431,796,782,011
  8 1397/06/23 1,015,128 1,013,452 55,344 0 1,288,516 0 819,143 425,780 431,507,766,669
  9 1397/06/22 1,014,446 1,012,770 55,344 1 1,288,516 1,400 819,143 425,780 431,217,385,728
  10 1397/06/21 1,013,759 1,012,089 55,162 1 1,288,515 1,131 817,743 427,179 432,343,106,469
  11 1397/06/20 1,013,388 1,011,456 54,868 7,603 1,288,514 1,187 816,612 428,309 433,215,635,334
  12 1397/06/19 1,012,756 1,010,791 57,933 228 1,280,911 1,974 815,425 421,893 426,445,520,279
  13 1397/06/18 1,012,061 1,010,122 57,710 0 1,280,683 0 813,451 423,639 427,927,205,778
  14 1397/06/17 1,011,388 1,009,459 51,278 0 1,280,683 0 813,451 423,639 427,646,019,792
  15 1397/06/16 1,010,698 1,008,772 51,608 0 1,280,683 0 813,451 423,639 427,354,966,411
  16 1397/06/15 1,010,159 1,008,232 51,609 0 1,280,683 5,953 813,451 423,639 427,126,573,078
  17 1397/06/14 1,009,594 1,007,694 50,893 1,252 1,280,683 4,015 807,498 429,592 432,897,138,853
  18 1397/06/13 1,009,054 1,007,157 50,512 49 1,279,431 1,350 803,483 432,355 435,449,195,701
  19 1397/06/12 1,008,501 1,006,627 45,459 1 1,279,382 2,000 802,133 433,656 436,529,822,816
  20 1397/06/11 1,007,951 1,006,101 43,035 34 1,279,381 0 800,133 435,655 438,312,929,480